ระเบียบวาระ

ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ พร้อมรับประทานอาหารว่าง

Registration/Exhibition/Coffee Break

12:30 - 14:00

14:00-14:15

กล่าวเปิดงาน

Opening Remarks

14:15-14:40

อธิบายตัวงานโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน (GPT)

Briefing on Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation (GPT)

14:40-15:20

ช่วงแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เคยเข้าร่วมโครงการฯ

ตัวแทนจาก สำนักพิมพ์แมงมุมคัลเจอร์ และสำนักพิมพ์บิบลิโอ

Panelists Sharing Session

Representatives from Mangmoom Culture and Biblio

15:20-15:30

ช่วงถามตอบ

Q&A Session

15:20-15:30

ช่วงถามตอบ

Q&A Session

15:30-16:00

กิจกรรมจับฉลาก

Lucky Draw